Sales

รายละเอียด ค่าตอบแทน ข้อตกลงและเงื่อนไข

Team

หน้าที่และเป้าหมาย

 1. หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า มาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มชูกำลัง – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง
 2. ให้ลูกค้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็คเกจแบบเหมาจ่ายและสินค้า – บริการ ประเภทอื่น ๆ
 3. หาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ มีแบรนด์สินค้า มาผลิตสินค้า กับเรา ตามรายการ สินค้าและบริการ
 4. – ออกหาลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  – หาลูกค้าเพิ่ม ด้วยตัวท่านเอง
  – รักษาลูกค้าเก่า
  – สร้างยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  – วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและทราบรอบการสั่งสินค้าของลูกค้า
  – ส่งใบเสนอราคา โบรชัวร์ ติดตามการขาย ผ่านตามช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกประเภท
  – วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรรหา ลูกค้าและสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า
  – ทำยอดขายอยู่เสมอ
  – เน้นกลยุทธ์เชิงรุก

กระบวนการ การดำเนินงาน

 1. 1. ใช้รายละเอียดตามที่กำหนดให้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการหาลูกค้า

2. ใช้ความสารถของท่านเอง เพื่อหาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มาผลิตสินค้า และ ซื้อสินค้าบริการของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้สื่อ การตลาด บนเว็บไซต์ ประกอบการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

3. เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คอย สนับสนุนท่าน

4. หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง ให้ลูกค้ามาลงทุนซื้อสินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็กเกจเหมาจ่าย เมื่อซื้อแล้วทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไร รอรับเพียงกำไรจากการขายมีเงินเข้ากระเป๋าอัติโนมัติ

5. ใช้รายละเอียดบน website ของบริษัท เสนอขายสินค้าบริการให้ลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

6. เมื่อสามารถปิดการขายกับลูกค้าได้แล้ว ให้ทีมขายแจ้งมายัง บริษัท ตามช่องทางการติดต่อที่กำหนดให้ เพื่อให้บริษัทติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งการชำระเงินและรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป

รายได้และค่าตอบแทน

ทีมขายรับรายได้ดังนี้

1. การหาลูกค้าผลิต OEM (เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า) รับรายได้ แบบ commission 3 % – 15 % ตามยอด / ตามผลกำไร ของทุก ๆ การสั่งซื้อ / order 
2. ประเภทให้บริการเกี่ยวกับ การตลาด การขาย และอื่นๆ รับรายได้ แบบ commission 3 % – 15 % ตามยอด / ตามผลกำไร ของทุก ๆ การสั่งซื้อ / order 

3. การหาลูกค้า เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า Package Business Brands Projects รับ commission 3 % – 10 % ของยอดการสั่งซื้อ / Package 
4. การหาลูกค้า เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า Package โครงการ Crown Premium Brands Projects รับ commission 3 % – 5 % ของยอดการสั่งซื้อ / Package 

หมาย เหตุ :

1. รายได้ผลตอบแทนของทีม ขาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและนโยบายของบริษัท ซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทีมขายรับรายได้ ตามประเภทสินค้าและบริการที่ขายได้

3. เงื่อนไขและข้อตกลง จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้าง ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและนโยบายของบริษัท ซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ นี้ ต่อบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับอนุญาติจากบริษัท หากฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดกฏหมายฐานละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลและหรือนิติบุคคล ตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ทีมงาน ขาย จะสามารถร่วมงานกับเราตามรายละเอียดและเงื่อนไขนี้ต้องสมัครร่วมงานกับเรา ตามที่เรากำหนดแล้วเท่านั้นโดยได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ร่วมงานได้และแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ตาม กฏ เงื่อนไขและนโยบายของบริษัท
3. ลุกค้าที่ซื้อ สินค้าและบริการของบริษัท ต้องชำระเงิน ให้กับบริษัทเท่านั้น โดยเป็นการการโอน เข้าบัญชีของบริษัทหรือบัญชีผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัทเท่านั้น ตามหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
4. หากลูกค้าชำระเงิน โดยมิได้เป็นการโอนตามข้อ 3 ถือว่าเป็นโมฆะ ทีมงาน ขาย จะมิได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนด และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเองทั้งหมดทุกกรณี
5. การกระทำใดๆ ของทีมขาย  ทีมงาน พนักงาน ลูกจ้างประจำและไม่ประจำ ( Freelance Team ) หากกระทำโดยมิได้รับมอบหมายและ/หรือ กระทำการใดๆ โดยจัดการงานนอกสั่งและ/หรือกระทำการใดที่เป็นการทุจริต ฉ้อโกง ลักทรัพย์ และกระทำการใดๆ อันเป็นความผิดและความเสียหายต่อบริษัทและลูกค้า ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดกฏหมาย กฏ เงื่อนไข นโยบายของบริษัท ผู้ที่กระทำความผิดต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน บริษัทและอื่นใดที่เกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนั้นๆ และจักต้องรับผิดตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
6. การชำระเงินของลูกค้า ตามข้อ 3 บริษัทจะเป็นผู้ติดต่อดำเนินการกับลูกค้าเองเท่านั้น

คำนิยาม : ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อ ขาย สินค้าและบริการ (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

“ผู้ซื้อ” “ลูกค้า” หมายถึง  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายหรือทีมขาย ผ่านทางเว็บไซต์ www.phatotouch.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้สามารถขายสินค้าและบริการได้
“ผู้ขาย” หมายถึง บริษัท พธูธัช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ของและภายใต้ บริษัท พธูธัช จำกัด ( Phatotouch ) อย่างเป็นทางการ (เลขทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคล : เลขที่ 0115557015425)

ทีมขาย ฟรีแลนซ์ หมายถึง บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขาย ลูกจ้าง ตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกจ้างงานโดยบริษัท พธูธัช จำกัด ซึ่งเป็นการจ้างให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ไม่ใช่ทำประจำ, ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ, ที่ทำงานอิสระ ได้รับค่าจ้างเป็นคราว ๆ ไป ไม่มีสวัสดิการ, ไม่ได้รับเงินเดือน
“สินค้าและบริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งขายและจำหน่ายโดยผู้ขาย
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ Phatotouch.co.th

“สินค้าราคาปกติ”
“สินค้าราคาปกติ” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด
“ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดราคา ส่วนลดราคาจากการแลกแต้มคะแนนสะสม คูปองส่วนลด หรือส่วนลดอื่นๆ ที่ผู้ขายมอบให้ผู้ซื้อเพื่อการส่งเสริมการขาย
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง เพจแบรนด์ ของ Phatotouch บนสื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line ฯลฯ