Goal

” วิจัยและพัฒนาระบบ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ”

 

” การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ มั่นคง สินค้าและบริการทุกประเภทต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและประทับใจให้กับผู้บริโภค “